• Novinky

     • Otvorenie Amerického centra v Žiline

     • Dňa 10. 10. 2023 sa za účasti amerického veľvyslanca na Slovensku a pani županky Eriky Jurinovej v Krajskej knižnici v Žiline uskutočnilo slávnostné otvorenie Amerického centra (American Center).  

      Americké centrá sú moderné a technologicky vybavené priestory určené pre vzdelávanie, tvorenie a spájanie ľudí. Vytvárajú priestor na interakciu medzi Slovákmi a Američanmi a našimi dvoma krajinami. Americké centrá poskytujú informácie o USA a podporujú dobré vzťahy a porozumenie medzi Slovákmi a Američanmi. Taktiež poskytujú informácie o možnostiach štúdia v Spojených štátoch amerických, prezentujú americkú kultúru a jej hodnoty. Podporujú učiteľov angličtiny a študentov, ktorí majú záujem zdokonaľovať sa v angličtine.  

      Našu školu na podujatí reprezentovali vyučujúce anglického jazyka Mgr. Tatiana Palúchová Andreeva a Mgr. Zuzana Labancová.  

     • EU DEŇ JAZYKOV NA GYMZE

     • EU DEŇ JAZYKOV NA GYMZE

      „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Táto stará pravda sa v dnešnej dobe potvrdzuje stále viac a viac. Ovládanie aspoň dvoch cudzích jazykov by malo byť základnou schopnosťou všetkých euroobčanov, a to najmä vtedy, ak chcú študovať a pracovať v inej krajine EÚ.

      Aj tento rok si naši vyučujúci cudzích jazykov pripomenuli tradičný „Európsky deň jazykov“ realizáciou zaujímavých aktivít na svojich vyučovacích hodinách s cieľom poukázať na význam cudzích jazykov vo svete, a tak motivovať žiakov učiť sa cudzí jazyk.

       

      Na hodine ruštiny žiaci IV.C vyhľadávali na internetových stránkach zaujímavosti z ruskej histórie, kultúry či jazyka. Dozvedeli sa napríklad, že v ruštine sú 2 slová, ktoré majú za sebou trikrát písmeno „e“, že v minulosti ruskí športovci meškali 12 dní na olympijské hry, pretože Rusko sa riadilo gregoriánskym kalendárom a veľa iných informácií. Každý svoju zistenú zaujímavosť odprezentoval pred skupinou.

      Na hodine francúzštiny sa žiaci II. a III. ročníka túlali v online priestore po Francúzsku, objavovali nové miesta a našli viacero zaujímavostí. Vo Francúzsku je napríklad dedina, ktorá sa volá jednoducho Y. Zistené skutočnosti boli prezentované v cudzom jazyku.

       

      Na hodinách nemeckého jazyka sme sa venovali zaujímavej a veľmi diskutovanej téme „DENGLISCH“. Pre žiakov s kombináciou cudzích jazykov nemčina a angličtina sú veľmi podnetné práve aktivity zamerané na anglicizmy a ich infiltráciu do nemeckého jazyka, ktorú veľmi často sprevádza „ponemčovanie“ a s ním spojené ďalšie zaujímavé prvky. Zástancovia rýdzej nemčiny ohrozené nemecké slová ostro bránia: „Anglizismen sind ein absolutes NO-GO!“ Rovnako žiakov zaujal i krátky kvíz „Čo viete o Nemecku?“, vďaka ktorému sa žiaci nielen zabavili, ale tiež si overili a rozšírili vlastné vedomosti a precvičili jazykové zručnosti.

       

       

      V Žiline 03.10.2023 PhDr. Zuzana Zajacová, Mgr. Erika Čahojová

     • Erasmus+ projekt Digitálne kompetencie a bezpečnosť na internete je úspešne ukončený


     • Projekt Erasmus+ Digitálne kompetencie a bezpečnosť na internete (Digital competences and eSafety 2020-1-EL01-KA229-078761) napísal 31.8.2023 svoju poslednú kapitolu. Partnerské školy z gréckeho ostrova Kos, Islandu, Poľska, Talianska, Švédska a Slovenska spolupracovali tri roky na aktuálnych témach týkajúcich sa online sveta, digitálnych zručností a bezpečnosti.
    • Erasmus+ ESFS - ENERGOLAND a NITRA - 19.9.2023
     • Erasmus+ ESFS - ENERGOLAND a NITRA - 19.9.2023

     • Dňa 19.9.2023 sa vďaka projektu Erasmus+ “European Students for Sustainability” vydala skupina žiakov prírodovedného zamerania spolu s vyučujúcimi P. Bajcsiovou a A. Bednárovou za vzdelávaním mimo naše mesto.

     • Účelové cvičenie

     • Dňa 22. septembra 2023 absolvovali žiaci druhého ročníka účelové cvičenie. V teoretickej časti, vďaka pedagógom školy a dobrovoľníkom z klubu Červeného kríža GYMZA, nadobudli druháci poznatky i praktické zručnosti v oblastiach topografie, civilnej ochrany a poskytovania prvej pomoci. Študenti sa aktívne zapájali, ba dokonca boli nápomocní prednášajúcim. V rámci praktickej časti sa žiaci rozdelili do dvoch skupín. Jedna skupina sa presunula na Žilinskú mestskú krytú plaváreň, kde sa zúčastnili 15.ročníka plaveckej štafety. Spoločne sa našim plavcom podarilo zaplávať takmer 12km. Druhá skupina sa s vyučujúcimi presunula na Žilinské dni zdravia, ktoré sa konali na Mariánskom námestí. Žiaci si vďaka Slovenskému červenému krížu mohli vyskúšať oživovanie na figuríne, Heimlichov manéver a mali možnosť pozrieť si vybavenie sanitky. Niektorí sa dozvedeli o chorobách (rakovine) a o tom, ako pasívne fajčenie škodí našim pľúcam. Zistili, ako chrániť svoje zdravie a čo všetko nám môže pomôcť pri jeho ochrane.

      Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podali pomocnú ruku pri realizácii účelového cvičenia a v neposlednom rade i jeho účastníkom.

    • ERASMUS+ METODICKÝ DEŇ UČITEĽOV GYMZY - 31.8.2023
     • ERASMUS+ METODICKÝ DEŇ UČITEĽOV GYMZY - 31.8.2023

     • Posledný prázdninový pracovný deň venovali učitelia GYMZY projektom Erasmus+, a to v krásnych priestoroch Rosenfeldovho paláca. Učitelia na navzájom inšpirovali a obohacovali sa o skúsenosti.  Samozrejme, že zároveň premýšľali nad možnosťami, ktoré môže Erasmus+ program priniesť škole aj do budúcnosti. 

       

      V prvej časti dňa koordinátorky Erasmus+ programu vyhodnotili dva končiace projekty, na ktorých so svojimi kolegami pracovali v rokoch 2020-2023. Projekty European Students for Sustainability (Európski študenti pre udržateľnosť), grant 2020-1-SE01-KA229-077790 a Digital Competence and eSafety (Digitálne kompetencie a bezpečnosť na internete), grant 2020-1-EL01-KA229-078761, ponúkli v posledných 3 rokoch priestor nielen na vzdelávacie aktivity a mobility pre študentov, ale aj pre učiteľov. V rámci Metodického dňa boli nosnou témou práve produkty práce a postrehy učiteľov zapojených do projektov, aby z nich mohol čerpať celý pedagogický zbor. Projekt DCES, ktorý bol ku dňu 31.8.2023 ukončený, má aj svoju vlastnú webovú stránku: https://dces-erasmus.eu/

       

      Zdroj inšpirácií pre modernizáciu výučby poskytli kolegovia pracujúci na projekte DASS - Development through autonomy, self-responsibility and self-care: ​ePortfolios as a life-long-learning approach ​from secondary school to university​ (Rozvoj prostredníctvom samostatnosti, zodpovednosti za seba a záujmu o seba: ePortfólio ako prístup celoživotného vzdelávania ​od strednej školy po univerzitu), grant 2021-1-SK01-KA220-SCH-000024680 . Vďaka tomuto projektu sa pedagógovia vzdelávajú v oblasti  digitálnych technológií a možností sebarozvoja prostredníctvom ePortfólií a online nástrojov. 

       

      V júni 2023 sme uskutočnili 1. mobilitu v rámci Erasmus+ akreditácie (grant 2022-1-SK01-KA121-SCH-000065057) - išlo o skupinovú mobilitu žiakov DSD-programu GYMZÁKOV do nemeckého mesta Oldenburg, kde sa žiaci dozvedali o kultúrnych a prírodných pamiatkach UNESCO a zároveň zlepšovali svoje zručnosti v nemeckom jazyku. Kolegyňa Z. Zajacová, vedúca tejto mobility, odprezentovala svoje skúsenosti a postrehy svojim kolegom, čo viedlo k podnetom k diskusii o možnostiach mobilít do Nemecka pre ďalšiu skupinu žiakov nemeckého DSD programu aj v nasledujúcom školskom roku.   

       

      Akreditačný grant zároveň poskytuje možnosti profesijného sebarozvoja pre učiteľov. Svoje skúsenosti odprezentovali kolegyne A.Fučíková, ktorá sa zúčastnila pozorovania pri práci taktiež v nemeckom Oldenburgu a T.Palúchová Andreeva, ktorá vycestovala cez leto do Valencie, kde sa zúčastnila kurzu pre učiteľov s názvom “Zručnosti 21.storočia pre učiteľa a žiaka.” 

       

      Koordinátorky Erasmus+ programu Mgr. P. Bajcsiová, Mgr. Z. Bebčáková, PhD.

       

    • Valencia - Zručnosti 21. storočia pre učiteľov a žiakov
     • Valencia - Zručnosti 21. storočia pre učiteľov a žiakov

     •    V rámci projektu Erasmus+ pre profesijný rozvoj učiteľov sa naša vyučujúca Mgr. Tatiana Palúchová Andreeva zúčastnila v dňoch od 10.júla do 15. júla 2023 kurzu s názvom „Zručnosti 21.storočia pre učiteľov a žiakov.“

         Kurz prebiehal v španielskom meste Valencia za účasti učiteľov z rôznych štátov Európskej únie, ako napríklad Nemecko, Taliansko, Belgicko, Poľsko, Maďarsko a Island. Časová organizácia kurzu umožnila účastníkom okrem „teoretickej“ časti spoznávať aj krásy Valencie – jej historické zákutia, moderné štvrte, kulinárske špeciality a kultúrne podujatia.

         Mgr. Tatiana Palúchová Andreeva:

         „Vzhľadom na širokú škálu zastúpenia rôznych európskych školských systémov bola pre mňa táto skúsenosť mimoriadne obohacujúca. Prínosom bola určite skúsená lektorka, rovnako ako aj diskusie učiteľov o metódach, prístupoch, či výzvach, s ktorými sa stretávajú v priebehu vyučovania. A skutočnosť, že kurz prebiehal v očarujúcej Valencii, z toho vytvorila nezabudnuteľný zážitok hodný zdieľania mojich poznatkov so žiakmi aj kolegami.“

       

      Valencia – 21st Century skills for teachers and students

         As part of the Erasmus+ project for the professional development of teachers, our teacher, Mgr. Tatiana Palúchová Andreeva, participated in a course titled 21st Century skills for teachers and students from July 10th to July 15th 2023.

         The course took place in the Spanish city of Valencia, with the participation of teachers from various EU countries, such as Germany, Italy, Belgium, Poland, Hungary and Iceland. The schedule of the course allowed participants to engage in theoretical sessions as well as explore the beauties of Valencia - its historical parts, modern neighbourhoods, culinary specialities, and cultural events.

         Mgr. Tatiana Palúchová Andreeva said:

         “Considering the broad representation of various European school systems, this experience was exceptionally enriching. The experienced instructor and discussions with teachers about methods, approaches and challenges they encounter during teaching were particularly valuable. Moreover, the fact that the course took place in the charming city of Valencia made it an unforgettable experience worth sharing with my students and colleagues.”

    • O digitálnych nástrojoch v chorvátskom meste Omiš
     • O digitálnych nástrojoch v chorvátskom meste Omiš

     •    V dňoch od 6. do 8. júla 2023 sa konalo stretnutie v rámci projektu Erasmus+ Development through autonomy, self-responsibility and self-care: ePortfolios as a life-long-learning approach from secondary school to university (2021-1-SK01-KA220-SCH-000024680). Našu školu zastupovali tri učiteľky - Antónia Bartošová, Zuzana Bebčáková a Katarína Červencová. 

         Stretnutie sa konalo na Strednej škole Jure Kaštelan, ktorá sídli priamo v srdci chorvátskeho mestečka Omiš na pobreží Jadranského mora. Okrem tímu z Gymnázia Hlinská a hostiteľskej školy sa stretnutia zúčastnili zástupcovia zo strednej školy  Max-Beckmann-Schule (Frankfurt, Nemecko), Prešovskej univerzity z Prešova (Slovensko) a Justus-Liebig-Universität Gießen (Nemecko).

         Program bol naozaj bohatý. Zameriavali sme sa na spoznávanie nových digitálnych nástrojov a ich využívanie v učiteľskej praxi. Absolvovali sme workshopy a semináre zamerané na 3D tlač, e-tools ako Lino, Kits, Canva, Coggle, Flip a ďalšie. Stretnutie bolo obohatené o diskusie, v rámci ktorých každá krajina priniesla svoj pohľad a svoje skúsenosti s využívaním konkrétnych digitálnych nástrojov.

         Okrem pracovnej časti sme mali možnosť spoznať aj kultúrne, prírodné a historické krásy mestečka Omiš a jeho okolia. Zúčastnili sme sa napríklad hudobného festivalu “Festival dalmatinskih klapa Omiš” a tiež prípravy Soparnika - unikátneho jedla pochádzajúceho z tejto oblasti. 

         V mene našej školy ďakujeme chorvátskym partnerom za realizáciu tejto Erasmus+ mobility a tešíme sa na ďalšie stretnutie v rámci nadnárodného projektového stretnutia u nás v Žiline. 

       

      About Digital Tools in the Croatian Town of Omiš

      From July 6th to 8th, 2023, the next meeting was held as part of the Erasmus+ project titled "Development through Autonomy, Self-Responsibility, and Self-Care: ePortfolios as a Lifelong Learning Approach from Secondary School to University" (2021-1-SK01-KA220-SCH-000024680). Our school was represented by three teachers: Ms Antónia Bartošová, Ms Zuzana Bebčáková, and Ms Katarína Červencová.

      The meeting took place at Srednja škola Jure Kaštelan, a high school located in the heart of the small Croatian town of Omiš, along the coast of the Adriatic Sea. In addition to the team from Gymnázium Hlinská and the host school, representatives from Max-Beckmann-Schule (Frankfurt, Germany), Prešovská univerzita v Prešove (Slovakia), and Justus-Liebig-Universität Gießen (Germany) also participated in the meeting.

      The program was quite comprehensive, with a primary focus on learning about new digital tools and their use in teaching practice. We took part in workshops and lessons that covered various topics such as 3D printing and e-tools like Lino, Kits, Canva, Coggle, Flip, and others. During the meeting, there were discussions where each school shared their own views and experiences regarding the use of specific digital tools.

      In addition to our work, we had the opportunity to explore the culture, nature, and historical monuments of Omiš and its surroundings. For example, we visited the music festival "Festival dalmatinskih klapa Omiš" and also participated in the preparation of Soparnik, a unique local dish originating from the region.

      On behalf of Gymnázium Hlinská, we would like to express our gratitude to our Croatian partners for making this Erasmus+ mobility opportunity possible. We eagerly anticipate the next international project meeting in Žilina.

      Katarína Červencová

    • Erasmus+ Oldenburg (Nemecko)
     • Erasmus+ Oldenburg (Nemecko)

     •    V dňoch 04. 06. - 10. 06. 2023 mala skupina žiakov III.A s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka možnosť navštíviť nemecké mesto Oldenburg prostredníctvom programu Erasmus+. Už počas cesty mohli účastníci zistiť, aké krásy Nemecko ukrýva. Napriek značnej únave a neskoršiemu príchodu nestratili úsmev na tvári, a to aj vďaka vrúcnemu prijatiu zo strany nemeckých hostiteľských rodín.

         Prvý deň začali žiaci návštevou Cäcilienschule, v priestoroch ktorej odprezentovali trénovanú „živú reťaz“, tzv. „Schülerkette“ zameranú na slovenské UNESCO kultúrne a prírodné dedičstvo a zároveň si pozreli ostatné projekty, ktoré táto UNESCO škola predstavila v daný deň širokej verejnosti. Svoj prvý obed odštartovali v školskej jedálni Cäciteria. Popoludní si pre nich učitelia z Cäcilienschule pripravili „Stadtrallye“, pri ktorej mali možnosť spoznať mesto Oldenburg a naplno preveriť svoje vedomosti a jazykové zručnosti.

         Druhý deň sa tiež niesol v duchu aktívnej spolupráce. Žiaci s učiteľkami nášho gymnázia plnohodnotne odprezentovali informácie o Slovensku (zaujímavosti, história, príroda, sviatky a zvyky, slovenská kuchyňa, pamiatky, známi slovenskí športovci, naše gymnázium...)

         V daný deň sa naša skupina stretla aj so zahraničnými žiakmi, ktorí navštevujú Cäcilienschule a ktorí sa pod vedením vyučujúcej, Susanne Preißler, pripravovali na úspešné zvládnutie skúšky na Nemecký jazykový diplom I. stupňa (DSD I). Slovenskí a zahraniční žiaci si mohli vymeniť cenné skúsenosti s daným typom absolvovanej skúšky a vzájomne si predstavili témy svojich DSD I-prezentácií. Rovnako zaujímavé boli aj aktivity na tému „Nemecká mentalita“. Popoludní už zmiešané slovensko-nemecké tímy riešili interaktívne úlohy prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne. Pripravené Actionbound-Rallyes boli poriadnou výzvou, a to nielen pre slovenský tím.

         Na tretí deň sa žiaci vydali na výlet do Brém, navštívili najznámejšie pamiatky, kostoly, múzeá – a nakúpili povestné suveníry... A aký by to bol výlet do Brém bez „Brémskych muzikantov“? Tých sa, samozrejme, nedalo prehliadnuť a každý si s touto sochou štyroch zvieratiek musel urobiť fotku. Obed po takom náročnom dni chutil výnimočne a po ňom sa už všetci mohli spokojne vrátiť späť do Oldenburgu.

         Aby výletov nebolo málo, vo štvrtok žiaci spolu s niekoľkými nemeckými žiakmi a prvým nemeckým Kulturweit dobrovoľníkom na Gymnáziu, Hlinská (rok 2011) – Alpayom Yildirimom – nastúpili v prístave Bensersiel na trajekt brázdiaci vody Severného mora. Plán cesty bol jasný, ostrov Langeoog. Langeoog je maličký ostrov, avšak nájdete tam všetko od A až po Z. Niet divu, že miestni navštevujú pevninu len raz ročne. Waddenské more, ktoré je súčasťou Severného mora, nás neskutočne očarilo. Ide o UNESCO svetové prírodné dedičstvo. Cestu vláčikom cez chránenú prírodnú oblasť s nesmiernou ekologickou hodnotou sme si užívali podobne ako biele piesočné pláže, piesočné duny, či plážové koše, tzv. „Strandkörbe“. Toto všetko sa na ostrove dalo nájsť, pozrieť a hlavne zažiť. Stavím sa, že keby ste sa žiakov III.A opýtali, čo si na výlete do Nemecka užili najviac, zborovo by odpovedali „Langeoog!“. A je tomu naozaj tak. Samozrejme, aj sme sa niečo spolu naučili. Napríklad to, v akom časovom rozpätí funguje príliv a odliv, alebo prečo sú piesočné duny tak dôležité.

         Posledný deň prišiel nečakane. Po toľkých nabitých dňoch sa veľmi ťažko s nádherným Nemeckom lúčilo. Posledná jazda na bicykli znie úplne inak niekomu, kto v Oldenburgu nikdy nebol. Žiaci sa zúčastnili vyučovania na Cäcilienschule, absolvovali zaujímavú prednášku s Alpayom Yildirimom, ktorý pracuje v Erasmus kancelárii na Univerzite v Hamburgu a celý projekt zavŕšili akciou „Walk and Art“, počas ktorej si mohli pozrieť rôzne umelecké podujatia obyvateľov Oldenburgu. Od spevu, orchestrálnej hudby až po divadelné scénky.

         Cesta domov na Slovensko prebehla bez menších problémov a žiaci sa bezpečne vrátili do svojich, už nie hostiteľských, rodín:)

      Soňa Bukovinská, III.A

       

      Petra Neslušanová: ,,Super skúsenosť, na ktorú budem rada spomínať.“

      Patrik Vallo: ,,Oldenburg sa mi veľmi páčil. Každý jazdil na bicykli ako v Dánsku. Výlety do Brém a na ostrov Langeoog boli úžasné a odniesol som si veľa zážitkov.“

      Matilda Ivašková: ,,Bola to skvelá skúsenosť a zúčastnila by som sa znova."

      Nikola Smidová: ,,Tento týždeň bol pre mňa jeden z najlepších, spoznala som úžasných a milých ľudí, stali sa z nás priatelia možno aj na cely život. Samozrejme som sa naučila veľa nových slov a prestala sa tak báť rozprávať. Erasmus by som odporučila každému.“

      Namju Kwon: ,,Veľmi sa mi páčilo cestovanie do Oldenburgu (hlavne mikrobus). Moja hostiteľská rodina bola milá a veľmi priateľská. Vyučovanie na Cäcilienschule bolo zaujímavé – iné ako na Slovensku. A výlety do Brém a na ostrov Langeoog boli fakt úžasné.“

      Annamária Škubáková: ,,V Oldenburgu bolo nádherne. Veľmi som si to tam užila.“

      Barbora Garguláková: ,,Krásny týždeň s krásnymi ľuďmi.“

      Zuzana Zahatlanová: ,,Nemecko bola vždy krajina, ktorú som chcela navštíviť, ale nečakala som, že ma uchváti natoľko, že by som sa tam chcela vrátiť každý jeden deň.“

      Šimon Diviš: ,,Bol to skvelý zážitok. Videl som nejaký ďalší kus sveta a nové krásne miesta. Vyskúšal som si, aké je to bývať v cudzej rodine a hovoriť cudzím jazykom. Zažil som inú kultúru a zvyky. Bola to zaujímavá výzva, pri ktorej som si našiel veľa nových kamarátov. Odporúčam každému.“

      Monika Nováková: ,,Tento vzdelávací výlet bol tým najlepším, aký som zažila. Nielenže mi to pomohlo zlepšiť moju nemčinu, ale som sa aj trochu naučila o histórii Oldenburgu.“

      Ladislav Kysela: ,,Bolo tam pekne, Nemci sú veľmi milí a Oldenburg pripomína Londýn. Určite by som si takýto pobyt zopakoval.“

      Soňa Bukovinská: ,,Pojem Erasmus+ v Oldenburgu pre mňa dodnes predstavuje jazykovú príležitosť, obrovskú skúsenosť a krásnu spomienku. Spoznala som desiatky nových zaujímavých ľudí, s ktorými som mala možnosť komunikovať v nemčine a myslím si, že každý zo skupinky si tam prišiel na svoje. Či už v centre mesta, alebo na ostrove Langeoog J.“

    • Vráťme knihy do škôl
     • Vráťme knihy do škôl

     •    Jedenásty ročník súťaže, s názvom Vráťme knihy do škôl, priniesol úspech! Je to súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť študenti z rôznych stredných i základných škôl na Slovensku a vyhrať v nej hodnotné ceny. Naša škola sa v aktuálnom ročníku umiestnila na šiestom mieste v kategórii najaktívnejších škôl. To svedčí o tom, že žiaci na našej škole sa stále zaujímajú o literatúru a v ich voľnom čase má svoje miesto i kniha. Taktiež blahoželáme Patrícii Královej z 3.A, ktorá vyhrala balíček kníh.

         Ďakujeme našim žiakom za účasť a dúfame, že o rok sa zapojíte znova!

      Šimon Hrnčiar 2.B

    • Erasmus+ v španielskom Cambrils - mikroplasty, Barcelona a zábava v PortAventura
     • Erasmus+ v španielskom Cambrils - mikroplasty, Barcelona a zábava v PortAventura

     •    Dňa 2. 5. 2023 skupina našich žiačok (Ema a Martina z II. A, Klára a Patrícia z III. A) spoločne s vyučujúcimi Patríciou Bajcsiovou a Monikou Gdovcovou vycestovali na poslednú zahraničnú mobilitu Erasmus+ projektu Európski študenti za udržateľnosť (European Students for Sustainability - ESFS), ktorá sa uskutočnila v španielskom meste Cambrils.

         Štvordňový program pripravený koordinátormi projektu ESFS na škole  La Mar De La Frau bol naozaj rozmanitý. Nosnou témou tohto stretnutia boli mikroplasty. Študenti z 5 európskych krajín (Grécko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Taliansko) sa najskôr učili o tom, čo sú mikroplasty a aký problém predstavujú. Následne spoločne identifikovali množstvo mikroplastov na pláži v Cambrils a porovnávali súčasné výsledky s minulosťou. V Barcelone skupina Erasmákov navštívila neziskovú organizáciu CRAM (Nadácia pre rehabilitáciu a ochranu morských živočíchov). Táto organizácia sa stará o všetky ohrozené morské živočíchy, ktoré sa dostali na pláž pozdĺž katalánskeho pobrežia. Prehliadka zahŕňala veľmi zaujímavú prednášku o znečistení vody plastami a o dopade znečistenia na život v moriach, ale aj ukážku miest, kde sa pracovníci organizácie starajú o morské živočíchy. Nachádzalo sa tam niekoľko korytnačiek, ktoré sa v centre liečia a pripravujú sa na návrat do mora, ale aj 2 korytnačky, ktoré sa do svojho prirodzeného prostredia už nemôžu vrátiť, pretože by to bolo pre ne nebezpečné. Okrem toho Erasmus+ tímy hodnotili a sumarizovali projekt ESFS ako taký, keďže išlo o posledné stretnutie a projekt sa pomaly, ale isto chýli ku koncu. 

         Erasmus+ mobility však okrem pracovného programu poskytujú priestor aj na spoznávanie kultúry a spoločenské aktivity. Španielsky tím učiteľov a študentov si pripravil komentovanú prehliadku Barcelony, ktorá zahŕňala architektonické skvosty slávneho Antónia Gaudího - chrám Sagrada Familia, Casa Miló a Casa Batllo. Príjemnými spoločenskými aktivitami boli tiež pobyt na krásnej piesočnatej pláži mestečka Cambrils a návšteva vodného sveta PortAventura.

         V nedeľu 7. 5. 2023 nastal čas rozlúčiť sa so španielskymi kamarátmi a hosťujúcimi rodinami. Lúčenie bolo plné emócií, pretože týždeň intenzívneho stretávania, spoločnej práce a zážitkov ešte viac upevnil putá, ktoré boli vytvorené už počas predchádzajúcich stretnutí. Projekt ESFS síce pomaly ukončujeme, ale určite to nie je dôvod na to, aby sme si povedali zbohom. Veríme, že kamarátstva, ktoré boli nadviazané, pretrvajú ešte veľa rokov.

      Mgr. Patrícia Bajcsiová, koordinátorka projektu

      Patrícia Králová (III. A):

      Z Erasmu v španielskom meste Cambrils som si užila každú sekundu. Tento týždeň patrí k jednému z mojich najobľúbenejších týždňov vôbec. Získala som mnoho informácií nielen o mikroplastoch a ochrane morských živočíchov, ale aj o španielskej kultúre a vynikajúcom jedle. Highlightom vzdelávacej časti týždňa je bezpochyby návšteva neziskovej organizácie CRAM, ktorá sa zaoberá záchranou morských živočíchov. Ďalším obľúbeným zážitkom je aj večera na pláži pri západe slnka. Z tohto týždňa som si naozaj odniesla mnoho zážitkov a kamarátstiev na celý život. Moja hosťujúca rodina bola veľmi milá a snažila sa mi spríjemniť celý týždeň. Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tohto projektu a zároveň všetkým odporúčam, aby sa do Erasmus+ projektov zapájali, pretože je to vynikajúca skúsenosť.

      Ema Novotná (II. A):

      Myslím si, že spomienky na týždeň v teplom Španielsku mi ešte dlho zostanú v pamäti. Priniesol mi nielen nové vedomosti o mikroplastoch a ochrane morských živočíchov, ale aj nové priateľstvá. Vďaka Erasmu som mala možnosť hlbšie preniknúť do životného štýlu Španielov, ochutnať ich tradičné jedlá či spoznať nové miesta. Nezabudnuteľným zážitkom je pre mňa hlavne prechádzka po pláži či jazda na bicykli, pri ktorých som sa cítila ako vo filme. Navyše sme počas tohto týždňa stihli navštíviť Barcelonu a aj zábavný park PortAventura. Aj po únavnom programe som sa vracala do svojej hostiteľskej rodiny šťastná, pretože ma tam všetci milo privítali, lepšiu rodinu som si ani nemohla priať. Rovnako som vďačná aj za možnosť spoznať čarovné mestečko Cambrils.

      Martina Chládeková (II. A):

      Môj pobyt v Španielsku som si užila a som veľmi rada, že som sa mohla tohto Erasmus+ projektu zúčastniť. Vždy sme mali čo robiť a nikdy sme sa nenudili - či už keď sme v škole pracovali, alebo mali mimoškolské aktivity. Ľudia boli veľmi priateľskí a milí, aj keď vždy si nájdete niekoho, koho máte najradšej. Počas školských ‚pracovných' aktivít sme vymýšľali návrhy, ako udržať prostredie čisté od mikroplastov a následne sme išli na pláž, kde sme mali za úlohu analyzovať množstvo mikroplastov. Síce sme nenašli toľko plastov, koľko som predpokladala, predsa len sme nejaké našli. Po škole sme väčšinou išli na obed alebo na pláž, kde sme všetci spoločne hrali volejbal. Ja som si aj zaplávala v mori, ktoré nebolo také studené, ako som očakávala, ale španielski chalani povedali, že pre nich bolo príliš studené. Jeden deň sme navštívili Barcelonu a jej známe pamiatky. Dúfam, že budem mať príležitosť niekedy v budúcnosti znova navštíviť Španielsko a stretnúť sa s kamarátmi z projektu.

      Klára Kasáková (III.A):

                  Čas strávený v Cambrils sme si naplno užili, odniesli sme si veľa zážitkov a kamarátstiev po celej Európe. Španielsko sme videli očami domacich a mali sme príležitosť ochutnať ich obľúbené jedla alebo tráviť čas na ich obľúbených miestach. Nemohol chýbať ani výlet do Barcelony. Určite by som každému odporučila sa do programu Erasmus+ prihlásiť, pretože prináša nezabudnuteľné zážitky.

       

      Erasmus+ in Cambrils - microplastics, Barcelona and fun in PortAventura

         On 2 May 2023, a group of our students (Ema and Martina from II.A, Klára and Patrícia from III.A) together with two teachers Patrícia Bajcsiová and Monika Gdovcová set out to the Spanish city of Cambrils where the last foreign mobility of the Erasmus+ project European Students for Sustainability (ESFS) took place.

         The program prepared by the coordinators of the ESFS project at secondary school La Mar De La Frau was really diverse. The main theme of this meeting was the topic of microplastics. Students from 5 European countries (Greece, Slovakia, Spain, Sweden and Italy) first learned about microplastics and their danger. Then, they were supposed to identify the amount of microplastics on the beach in Cambrils and compare the current results with the past research of the students from La Mar De La Frau. In Barcelona, ​​the Erasmus group visited the non-profit organisation CRAM (The Foundation for the Conservation and Recovery of Marine Animals). This organisation is responsible for taking care of all the endangered marine animals that appear along the Catalan coast. The tour at CRAM included a very interesting lecture on plastic pollution and its impact on submarine life and the Erasmus+ participants could also see the places where the CRAM volunteers take care of injured animals. There were several turtles that were being prepared to return to the sea at the time of the visit, but also 2 turtles that will never be able to return to their natural habitat because it would not be safe for them. In addition, the Erasmus+ participants evaluated and summarised the ESFS project as such, since it was the last meeting and the project is slowly but surely coming to an end.

         Apart from learning activities, Erasmus+ mobilities provide space for getting to know different cultures and each other. The Spanish team of teachers and students prepared a guided tour of Barcelona, ​​which included the architectural gems of the famous Antoni Gaudí - the Sagrada Familia, Casa Miló and Casa Batllo.  Participants enjoyed some free time in the afternoons on the beautiful sandy beach of Cambrils and students spent a great time in a leisure water park complex PortAventura.

         On Sunday, 7 May 2023, it was time to say goodbye to Spanish friends and host families. The farewell was full of emotions, because the week of intensive meetings, joint work and experiences strengthened even more the bonds that had already been created during the previous meetings. Although the ESFS project is ending, this is certainly not a reason to say goodbye forever. We believe that this might be the end of the project but at the same time it is only the beginning of real friendships which will last for a long time.

      Mgr. Patrícia Bajcsiová, ESFS project coordinator

      Patrícia Králová (III.A):

      I enjoyed every second of Erasmus+ mobility in the Spanish city Cambrils. I consider that week as one of my favourite weeks in my entire life. I gained a lot of skills and knowledge about microplastics, protecting marine animals and also Spanish culture and delicious food. Highlight of the educational part of the week was visiting CRAM, an organisation that protects and takes care of injured marine animals. Another good memory is from the day when we all went to the beach to eat dinner during sunset. I came back home with a lot of memories and also lifetime friendships. My host family was very sweet and I felt so good in Spain also because of them. I am glad that I could take part in this project and at the same time I want to encourage everyone to join Erasmus+ projects because it is the best experience you can get.

      Ema Novotná (II.A):

      I think memories from our week in warm Spain will stay in my mind for a long time. It brought me new knowledge about microplastics and the protection of marine wildlife, as well as new friendships. Thanks to Erasmus+, I had the opportunity to discover the lifestyle of Spanish people deeper, try their traditional foods and get to know new places. I will never forget the walk on the beach or the ride on the bicycle because I felt like in the movie. In addition, we visited Barcelona where we had a sightseeing tour and we visited the theme park PortAventura too. Although I was tired after the programme, I always came to my host family with joy and happiness because they were all kind. I couldn't pray for a better family! And I am also grateful for the opportunity to get to know the picturesque port town of Cambrils.

      Martina Chládeková (II.A):

      I really enjoyed my stay in Spain and I am so glad that I could be a part of this project. There was always something to do, we never got bored either at school working or having some after-school activities. The people there were really friendly and nice, but still you always find some favourites which you prefer. During the working hours in school, we were supposed to come up with some suggestions on how to keep the environment microplastic free and then we went to the beach to search for the microplastics. Although the beach was quite clean and we didn’t find as much plastic as I had thought we would, we still did find some. After school we usually went for lunch or to the beach where we played volleyball. I also took a swim in the sea which wasn’t as cold as I had expected but the Spanish guys said it was too cold for them. One day we visited Barcelona and some of its famous monuments. I really want to visit Spain again sometime in the future and I hope I will get the opportunity.

      Klára Kasáková (III.A):

      We thoroughly enjoyed the time spent in Cambrils, we took away many experiences and friendships all over Europe. We saw Spain through the eyes of locals and had the opportunity to taste their favourite food or spend time in their favourite places. We really enjoyed the trip to Barcelona. I would definitely recommend everyone to apply for Erasmus+ program, because participating in it is an unforgettable experience.

    • Prednáška: Internetová bezpečnosť a nenávistné prejavy
     • Prednáška: Internetová bezpečnosť a nenávistné prejavy

     •    Internet je takmer ideálne miestom pre získavanie informácii, komunikáciu a inšpiráciou pre rozvoj. Zároveň je však miestom veľmi nebezpečným, miestom plným nástrah. Nielen o výhodách virtuálneho priestoru treba hovoriť. Nemenej priestoru by sme mali venovať prevencii škodlivých javovo tohto novodobého výdobytku. V rámci prevencie škodlivých javov sa tomuto fenoménu venujeme aj na našej škole. V apríli sa uskutočnila prednáška s diskusiou, ktorej hlavnou témou bola internetová bezpečnosť a nenávistné prejavy, ktoré sa stali sprievodným javom negatív internetu. Odborníci z Informačnej kancelárie pre obete Žilina pripravili pre žiakov prvého ročníka zaujímavý program, ktorý reflektoval túto problematiku, ktorá je blízka študentom, ale aj každému užívateľovi internetu. Prednáška je súčasťou Operačného programu Efektívna verejná správa, nad ktorým drží patronát Odbor prevencie kriminality kancelárie ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

    • Rekonštrukcia Poslednej večere: Beseda s akademickým maliarom Stanom Lajdom
     • Rekonštrukcia Poslednej večere: Beseda s akademickým maliarom Stanom Lajdom

     •    Posledná večera od Leonarda da Vinciho je jedným z najznámejších diel výtvarného umenia. Už vyše 500 rokov priťahuje záujem odbornej verejnosti, ale aj laikov. Veľká škoda, že sa nám nezachovalo vo svojej pôvodnej podobe, vo svojej plnej kráse. Našťastie však existujú umelci, ktorý nám dokážu priblížiť originál. Nielen vo forme teórie, ale aj prakticky. Medzi podobné zjavy umeleckej sféry jednoznačné patrí Stano Lajda. Možno ho označiť za jedného z najväčších odborníkov na da Vinciho a jeho dielo. Týka sa to Slovenska, ale aj sveta. Nie je však len teoretik, je navyše autorom veľmi podarenej rekonštrukcie majstrovho obrazu. A takýto odborník poctil návštevou našu školu. Priniesol veľmi zaujímavé informácie o renesančnom maliarovi a jeho diele. Plusom boli slová o samotnom procese rekonštrukcie Poslednej večere, ktorej výsledkom bolo dielo, ktoré možno bez výčitiek označiť za majstrovské.

       

    • 2. MIESTO V CELOŠTÁTNOM KOLE SOČ
     • 2. MIESTO V CELOŠTÁTNOM KOLE SOČ

     •    V dňoch 25. - 28. apríla 2023 sa na Strednej odbornej škole vinársko – ovocinárskej v Modre konal 45. ročník celoštátnej prehliadky prác SOČ. Aj tento rok mala naša škola zastúpenie, reprezentoval nás Ondrej Blaško z III.B, ktorý bol vo veľkej konkurencii prác úspešný  a dosiahol veľmi pekné umiestnenie:

       

      Odbor 03: Chémia, potravinárstvo

      2. miesto: Ondrej Blaško, III.B - „Fotokatalyzátory na báze oxidu titaničitého dopovaného striebrom a meďou“

       

      Ondrejovi blahoželáme k skvelému výsledku a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. :)

       

      Mgr. Andrea Fučíková, koordinátor SOČ

    • Gymzáci vo Francúzsku: Objavovanie krás Remeša, Paríža a výroby šampanského
     • Gymzáci vo Francúzsku: Objavovanie krás Remeša, Paríža a výroby šampanského

     •    V apríli, hneď po Veľkej noci, sa niektorí naši študenti prvého, druhého a tretieho ročníka zúčastnili poznávacieho zájazdu do Francúzska. Prvú zastávku sme mali v meste Remeš, kde sme navštívili katedrálu Notre-Dame. Táto katedrála je známa vďaka korunováciám francúzskych kráľov. V neďalekom mestečku Épernay sme si pozreli vinárstvo a zoznámili sa s procesom výroby pravého šampanského.

         Na ďalší deň sme už spoznávali krásy Paríža. Navštívili sme zámky Fontainebleau a Versailles, mali sme príležitosť spoznať krásy parížskych uličiek. Na tretí deň sme vyšli na Eiffelovu vež a užili si krásny výhľad na celý Paríž, nasledovala plavba loďou po Seine, jazda autobusom centrom Paríža cez Champs-Elysées a okolo Víťazného oblúka. Deň sme ukončili návštevou múzea Louvre. Posledný deň výletu sme spoznávali centrum Paríža pešo a metrom. Stihli sme prejsť Luxemburské záhrady, Latinskú štvrť, videli sme Panthéon, slávnu katerdrálu Notre-Dame de Paris, Île de la Cité a nakoniec krásny chrám Sacré-Cœur v štvrti Montmartre. Aj napriek aprílovému počasiu sme si tento výlet užili a priniesli sme si veľa nezabudnuteľných spomienok.

      študenti 3.C

    • Medzigeneračný workshop – Zdravý životný štýl so študentmi Univerzity tretieho veku UNIZA
     • Medzigeneračný workshop – Zdravý životný štýl so študentmi Univerzity tretieho veku UNIZA

     •     Zdravie je ,,stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby a slabosti.“ Tento a mnoho iných poznatkov si odniesli žiaci 3. ročníka Gymnázia Hlinská v Žiline a študenti UV3 UNIZA zo spoločného medzigeneračného workshopu zameraného na tému ,,Zdravý životný štýl“, počas ktorého viedli skupinovú diskusiu a spoločne sa vzdelávali v oblasti zdravia a správnej životosprávy.

         Zdravie a zdravý životný štýl

         Čo ste spravili pre svoje zdravie posledný víkend? Ako by ste definovali pojem zdravie? Čo všetko zdraviu prispieva, čo mu škodí a čo je len hoax? Na prvý pohľad jednoduché a jasné otázky sa stávajú náročnými počas toho, ako sa ponárame do témy zdravia a spoznávame jej pravú hĺbku. Skutočnosť je totiž komplikovanejšia, ako si myslíme.

         Zdravie je frekventovane spoločensky rozoberaná téma, ale bohužiaľ, individuálne je frekventovane zanedbávaná. Každý dokáže pomenovať aspoň jednu maličkosť, ktorú pre svoje zdravie vykonáva, ale zároveň si každý dokáže spomenúť na chvíľu, kedy svoje zdravie zanedbal a ťažko na to doplatil. Každý rozumie pojmu zdravie, ale vysvetliť ho sa zdá nečakane náročné. A na prvý pohľad zdanlivá pravda sa po istých zisteniach javí ako prekvapujúci klam, ako napríklad fakt, že príjem vitamínov nepôsobí na každý organizmus kladne, ale naopak, dokáže pôsobiť výrazne negatívne na organizmus fajčiara.

         Na medzigeneračnom workshope sme spoločne spoznávali nové pojmy, definície a fakty formou diskusie, kvízov a rôznych hier, ktoré nás napokon priviedli k novým poznatkom a názorom. Naučili sme sa, že nie všetko je čierno-biele a nie všetko je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Na konci spoločného programu si každý zo zúčastnených členov stanovil predsavzatie a tak si zaumienil vylepšiť svoj životný štýl na úkor svojho vlastného zdravia.

         Napokon sme prišli k záveru, že zdravie je najpodstatnejšia zložka ľudského živobytia a preto by sme ho mali dôkladne opatrovať a v žiadnom prípade nezanedbávať.

         Medzigeneračný workshop ako prostriedok vzdelávania

         Medzigeneračný workshop je znamenitý prostriedok pre otváranie sa novým názorom a zaujímavým poznatkom k vybranej téme, rovnako ako pre prekonávanie osobných bariér a medzigeneračnej medzery. V priateľskej atmosfére zbližuje dve skupiny z rozličného prostredia s rozličnými skúsenosťami prostredníctvom záživného vzdelávania, počas ktorého sa spoločne smejú a zabávajú. Žiaci Gymnázia Hlinská sú vďační študentom UV3 UNIZA za ich návštevu a tešia sa zo spoločne strávených chvíľ.

      Študenti 3. ročníka Gymnázia Hlinská v Žiline

    • PRÁCA V MÉDIÁCH - Stretnutie so Zuzanou Holienčíkovou, redaktorkou spravodajstva
     • PRÁCA V MÉDIÁCH - Stretnutie so Zuzanou Holienčíkovou, redaktorkou spravodajstva

     •    Dňa 28. 3. 2023 sa konala v priestoroch našej školy prednáška na tému ,,Práca v médiách“. Naše gymnázium navštívila pani Zuzana Holienčíková, redaktorka spravodajstva TV Markíza, ktorá je taktiež bývalou žiačkou našej školy. Počas prednášky mali žiaci možnosť oboznámiť sa so zákulisím redaktorskej práce či s tvorbou reportáží. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa, koľko času zaberie a čo všetko obsahuje práca redaktora, ako funguje živý prenos, získali tiež bližšie informácie o hate speech, dezinformáciách, a mnoho ďalšieho. Prednáška uviedla nás žiakov do skutočného obrazu práce redaktorov a mali sme možnosť dozvedieť sa viac o tomto odvetví práce aj v rámci následnej diskusie.

         Ďakujeme pani Zuzane Holienčíkovej, že zavítala na našu školu, že nám porozprávala o svojej práci a ďakujeme tiež pani učiteľke Červencovej za zorganizovanie tejto skvelej prednášky.

      Lívia Kabatierová, I. A

       

      A čo hovoria na prednášku žiaci?

       

      Miška II. C

         „Prednáška bola veľmi zaujímavá. Páčilo sa mi, ako pani redaktorka ochotne odpovedala na naše otázky a priblížila nám, čo všetko obnáša práca reportéra a taktiež ako veľmi to niekedy dokáže byť stresujúce.“

       

      Sima, Nika, Kika, Katka – III. C

         „Pôvodne sme sa s babami prihlásili na prednášku, aby sme zabili čas. Ale nakoniec sme boli veľmi rady, že sme na nej boli, pretože sme sa dozvedeli veľa vecí zo života reportéra, o ktorých sme predtým vôbec nevedeli. Mysleli sme si, že práca reportéra nie je až taká náročná, ale opak je pravdou. Myslím, že všetci sme sa zhodli, že práca reportéra nie je prechádzka ružovou záhradou. Prednáška bola odprezentovaná na 110 %, dostali sme odpoveď na každú otázku, aj na tie, ktoré sme nevyslovili. Pani Zuzana Holienčíková bola veľmi precízna a snažila sa nám objasniť všetko o práci redaktora, a to sa jej aj podarilo. Prednáška sa nám veľmi páčila a bola naozaj pútavá.“

    • Dáma a výnimočná učiteľka na GYMZE
     • Dáma a výnimočná učiteľka na GYMZE

     •    Pri príležitosti Dňa učiteľov prevzala z rúk profesora Jána Čelka, rektora Žilinskej univerzity, plaketu J. A. Komenského za záslužnú pedagogickú činnosť RNDr. Anna BÁLINTOVÁ, CSc.. Pani doktorka vyučuje matematiku na našom gymnáziu len tento školský rok, no už si získala srdcia GYMZÁKOV, či už ide o kolegov alebo žiakov. Naša vzácna kolegyňa svoj život zasvätila vysokoškolskej matematike nielen doma v Žiline, ale i na univerzitách v Alžírsku a Tunisku. Milovanú matematiku popularizuje do dnešného dňa. 

         K získanému oceneniu jej srdečne blahoželáme a prajeme neskrotný životný elán, pevné zdravie, neutíchajúci zmysel pre humor a životnú spokojnosť. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a obohacovanie sa skúsenosťami tejto skvelej pedagogičky i v ďalších rokoch. 

      Jarmila Turoňová, riaditeľka školy 

    • Erasmus+ Ďalšia partia Gymzákov vo Švédsku
     • Erasmus+ Ďalšia partia Gymzákov vo Švédsku

     •    V dňoch 19. až  25. marca 2023 sme sa zúčastnili ERASMUS+ týždňa a cestovali do nádherného švédskeho mestečka Pitea. Tento projekt bol zameraný na tému Digital Competence and E-Safety a zahŕňal množstvo aktivít. Hlavné motívy boli sociálne siete a psychické zdravie, o ktorých sme si vypočuli veľa zaujímavých prednášok a workshopov. Okrem práce vo Photoshope sme si vyskúšali, aké je to vystupovať pred kamerami v živom prenose, a to pri natáčaní Talkshow, ktorá bola naším cieľom týždňa. Ochutnali sme miestnu kuchyňu a zistili sme, ako prebieha vyučovanie v ich škole. Na vlastnej koži sme pocítili silu mrazivého švédskeho počasia, či už pri takých aktivitách ako napríklad survival tréningu, kedy sme skočili do ľadového jazera, sánkovania či jazdy na skútroch. Okrem zlepšovania komunikácie v cudzom jazyku a získaní nových informácií vytvoril tento projekt veľa kamarátstiev, skúseností a zážitkov na celý život.

      Ema Uríčková

       

      Pocity účastníkov:

      „Nezabudnuteľný zážitok, zdokonalila som sa v komunikácii v anglickom jazyku, naučila sa pár slov i po švédsky, stretla skvelých ľudí a prežila i menší kultúrny šok. Spoznala som, ako v tejto krajine žijú, moja hostiteľka ma „zasvätila“ do ich všetkých tradícií a zvykov, ukázala švédske pochúťky (v živote som nejedla toľko sladkého😊) a zoznámila s jej kamarátmi. Videli sme aj krásnu polárnu žiaru. Získala som aj množstvo poznatkov ohľadom sociálnych sietí a psychickom zdraví, naučila som sa pracovať vo Photoshope či videla zákulisie natáčania Talkshow. Samozrejme, vždy sa nájde aj pár nedostatkov, ale v konečnom ponímaní hodnotím tento týždeň pozitívne. Všade dobre, no doma najlepšie.“

      EMA

       

      „Erazmus vo Švédsku je pre mňa nezabudnuteľný. Vždy som túžila vidieť polárnu žiaru a mali sme obrovské šťastie vidieť ju dokonca 4-krát! Taktiež sa mi páčili aktivity, napríklad jazda na snežných skútroch, bowling, školské koncerty, či relax v aquaparku. Ak sa tam však niekto chystá, pripravte sa na presladené sladkosti a dosť slané jedlá. Som však maximálne spokojná, mala som veľmi milých hostiteľov, ktorí sa o mňa starali a Švédsko sa mi neskutočne páčilo. Taktiež sme si užili veľa zábavy pri práci s kamerou a  zábermi na videách."

      ERIKA

       

      „Tento týždeň bol pre mňa jedným z najlepších v mojom živote. Spoznali sme veľa úžasných ľudí, na ktorých nikdy nezabudnem. Mali sme to šťastie vidieť polárnu žiaru a to niekoľkokrát. Najväčším zážitkom je pre mňa skok do ľadového jazera a jazda na snežnom skútri. Takáto skúsenosť utkvie v pamäti navždy. Moju hosťujúcu rodinu som si tiež veľmi obľúbila, boli na mňa neskutočne milí a chápaví. Cítila som sa takmer ako doma. Mali sme aj menší kultúrny šok pri pár tradíciách, ktoré nám predstavili. Samozrejme, okrem zábavy som sa toho aj veľa naučila. Viem narábať s kamerou, naučila som sa upraviť fotky vo Photoshope a tiež mám aj pár nových vedomostí z prednášok, na ktorých sme boli. Vo Švédsku sa mi veľmi páčilo a možno začnem uvažovať aj o presťahovaní sa do tejto krajiny.“

      NIKA

       

      „Som rada, že som sa zapojila do tohto projektu. Je to jedna z najlepších skúseností v mojom živote. Naučila ma spoliehať sa na samu seba, dorozumieť sa a orientovať v cudzom meste. Zároveň som mala pri sebe super kamarátky a učiteľov. V programe bolo neskutočne veľa tradičných švédskych aktivít, ktoré si len tak niekde nevyskúšate. ;) Ešte teraz mám husiu kožu, keď si predstavím otužovanie v jazere. No aj tak som vďačná, že som mala takúto možnosť a rozhodne by som ju znova využila.“

      KARIN

       

      Erasmus+

      Another group of Gymza students in Sweden

       

      Between 19th and 25th March 2023 we took part in ERASMUS+ week and travelled to a beautiful Swedish town Piteå. This project was focused on the subject of Digital Competence and e-Safety and included a lot of activities. The main topics were social networks and mental health, about which we heard in a lot of interesting lectures and workshops. Besides working in the Photosop we tried out what it is like to be in front of cameras live during making Talkshow, which was our objective of the week. We tried the local cuisine and found out about the teaching process at their school. We experienced at first hand the power of freezing Swedish weather during such outdoor activities as survival training, when we jumped in a frozen lake, sledging or riding snowmobiles. Besides improving the communication in a foreign language and receiving new information this project has made a lot of new friendships, and life-long experiences.

      Ema Uríčková

       

      Participants’ feelings

      “An unforgettable experience, I’ve improved my communication in English, learned a few words in Swedish, too, met great people and also experienced a little cultural shock. I’ve learned how people in this country live, my host “dedicated” me to all of their traditions and customs, showed me some Swedish titbits (I haven’t eaten so much sweet in my life) and introduced me to her friends. We have as well seen the beautiful northern lights. I have gained lots of knowledge about social networks and mental health, too, learned how to work in Photoshop, seen the backstage of Talkshow making. Of course, there can always be some drawbacks, but I definitely appraise this week positively. East, west, home is best”.

      EMA

       

      “Erasmus in Sweden is unforgettable for me. I had always wanted to see the northern lights and we were incredibly lucky to see them four times! I also liked the activities, for instance snowmobile ride, bowling, school concerts, or relaxing in aquapark. But if someone is going there, be ready for sweets that are sweet too much and rather salty meals. However, I’m absolutely satisfied, I stayed with very nice hosts, who looked after me and liked Sweden very much.  And we as well had a lot of fun while working with cameras and video shots."

      ERIKA

       

      This week has been one of the best in my life. We met a lot of great people, who I’ll never forget. We were lucky to see the northern lights, even several times. The best experience for me is jumping in a frozen lake and snowmobile ride. Such experience will be rooted in my memory forever. I grew fond of my host family very much, too, they were incredibly understanding and nice to me. It felt almost like home. We suffered from a little cultural shock when learning about a few traditions. Of course, besides having fun I’ve learned a lot. I know how to use a camera, and I’ve learned to edit photos in Photoshop. I have also gained some new knowledge in lectures we attended. I liked Sweden very much. I might perhaps consider moving to that country.”

      NIKA

       

      “I’m glad to have got involved in this project. It’s one of the best experiences in my life. It has taught me to be self-reliant, communicate and orientate myself in an unknown town. And at the same time my great friends and teachers were with me. The programme included vast number of traditional Swedish activities, which you can’t try out so easily, just somewhere. ;) I’ve got goosebumps even now, imagining cold baths in the lake. I’m thankful for having been given such a chance, though, and I’d definitely used it again.

      KARIN

    • ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV V SOČ AJ V KRAJSKOM KOLE
     • ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV V SOČ AJ V KRAJSKOM KOLE

     •    Dňa 28. marca 2023 pokračovala súťaž Stredoškolskej odbornej činnosti na SPŠIT v Kysuckom Novom Meste. Našu školu reprezentovalo 10 žiakov s 8 súťažnými prácami a vo veľkej konkurencii prác zo stredných škôl celého Žilinského kraja boli opäť úspešní.

      Odbor 02: Matematika, fyzika

      3. miesto: Dávid Linet, III.C - „Grafy v inom svetle“

       

      Odbor 03: Chémia, potravinárstvo

      2. miesto: Ondrej Blaško, III.B - „Fotokatalyzátory na báze oxidu titaničitého dopovaného striebrom a meďou“ – postup do celoštátneho kola

       

      Odbor 04: Biológia

      4. miesto: Monika Stupňanová, III.A - „Aký účinok má pohyb na stres“

       

      Odbor 06: Zdravotníctvo a farmakológia

      4.  miesto: Martin Fonš, III.C - „Rizikové faktory rozvoja diabetes mellitus II. typu u adolescentov vo veku od 18-19 rokov na Gymnázium Hlinská v Žiline“

       

      Odbor 11: Informatika

      4. miesto: Tomáš Bohuš, Peter Srba, III.B - „Vývoj počítačovej hry“

       

      Odbor 12: Elektrotechnika, hardware, mechatronika

      4. miesto: J. Šťastný, III.B - „Prototyp "inteligentného koša" pre automatické triedenie odpadu na základe čiarových kódov“

       

      Odbor 13: História, filozofia, právne vedy

      4. miesto: Matej Kollár, III.C - „Archeologické leto na Pustom hrade“

       

      Odbor 17: Pedagogika, psychológia, sociológia

      4.  miesto: Samuel Michel, Alexandra Dzurillová, III.C -„Nenávistné prejavy ako psychosociálny fenomén“

       

         Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy, gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a Ondrejovi Blaškovi držíme palce na celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční 26. 4. - 28. 4. 2023 v Modre.

      Mgr. Andrea Fučíková

      koordinátorka SOČ

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk