• Prírodovedná trieda

   s medicínskym a prírodovedným zameraním
  • Nemecká trieda

   s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka ako príprava na Nemecký jazykový diplom Deutsches Sprachdiplom I. a II. stupňa.
  • Všeobecná trieda

   pre nadobudnutie nadštandardného rozhľadu v cudzích jazykoch a humanitných, prírodovedných a technických predmetoch.
    • Začiatok nového školského roka 2022/2023 na GYMZE
     • Začiatok nového školského roka 2022/2023 na GYMZE

     • Všetkých nás potešilo, že sme mohli začiatok školského roka 2022/2023 prežiť spoločne v priestoroch našej GYMZY. Po dvoch „neštandardných“ rokoch veríme, že tento bude prebiehať pokojne so všetkým, čo k stredoškolskému životu patrí.

      Prajeme úspešný nový školský rok 😊

    • Adaptačný týždeň 2022
     • Adaptačný týždeň 2022

     • Žiaci prvého ročníka nášho gymnázia absolvovali v dňoch 5. 9. až 8. 9. 2022 adaptačný týždeň. Prvákom spríjemňovali tieto dni prefekti, ktorí im pripravili zaujímavý program. Novi prváci sa pomocou rôznych aktivít zoznámili so svojimi spolužiakmi, staršími žiakmi ale aj s prostredím budovy školy. Cieľom prefektov bolo, aby si prváci utužili kolektív a aby si zvykli na nove prostredie. Zúčastnili sa aj pobytu v parku, ktorým sme adaptačný týždeň zakončili. Dúfame, že týmto absolvovaním tohto programu úspešne vkročia do nového školského roka 2022/2023.

    • Získali sme BRONZ!
     • Získali sme BRONZ!

     • V rámci programu Erasmus+ Digital Competence eSafety sa nám na našej škole podarilo získať bronzovú značku z bezpečnosti na internete. Akreditačný systém eSafety umožňuje používateľom posúdiť úroveň online bezpečnosti ich školy podľa súboru kritérií na určenie silných a slabých stránok. Vďaka tejto akreditácii a podpornému systému máme vytvorené medzinárodné prostredie na interakciu a zdieľanie skúseností z oblasti bezpečnosti na internete. Veríme, že budúci rok bude naša škola ešte úspešnejšia.

     • Oznámenie o začiatku školského roka 2022/2023

     • Oznamujeme žiakom Gymnázia na Hlinskej 29 v Žiline, že slávnostný začiatok školského roka sa uskutoční dňa 5. septembra 2022 v telocvični školy:

      • pre žiakov 1. ročníka o 8.00 hod.
      • pre žiakov 2. ročníka o 8.20 hod.
      • pre žiakov 3. ročníka o 8.40 hod.
      • pre žiakov 4. ročníka o 9.00 hod.

      V čase od 5. 9. 2022 NIE je povinné používanie rúšok v interiéri školy vrátane svojej triedy.

    • Erasmus+ DASS-Meeting in Frankfurt am Main, 06. 07. - 10. 07. 2022
     • Erasmus+ DASS-Meeting in Frankfurt am Main, 06. 07. - 10. 07. 2022

     • "Development through autonomy, self-responsibility and self-care"

      Účastníci stretnutia – vyučujúci z:

      • Max-Beckmann-Schule, Frankfurt am Main, Nemecko
      • Justus-Liebig-Universität, Gießen, Nemecko
      • Gymnázium, Hlinská 29, Žilina, Slovensko
      • Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko
      • Strednja škol
    • Kurz ochrany života a zdravia
     • Kurz ochrany života a zdravia

     • V dňoch 21. až 23. 6. 2022 sme na našej škole realizovali Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov III. ročníka. Kurz bol rozdelený na tri dni. Počas prvého dňa sme si zopakovali vedomosti z topografie, civilnej ochrany, prvej pomoci a preverili zručnosti zo streľby zo vzduchovky a luku.

    • Župná kalokagatia
     • Župná kalokagatia

     • Dňa 24. 6. 2022 sa uskutočnil 15. ročník súťaže žiakov stredných škôl „Župná kalokagatia“ pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.

      Naše 5-členné družstvo v zložení: Adam Ferianec, Emma Berešíková, Michaela Kubíková, Alexandra Kavcová a Martina Chládeková zastupovali naše gymnázium.

    • Prednáška z Masarykovej univerzity v Brne u nás v škole
     • Prednáška z Masarykovej univerzity v Brne u nás v škole

     • Pred všetkými z nás stojí dôležitá voľba, a to výber vysokej školy. Niektorí z nás musia tento dôležitý krok urobiť už budúci rok. Z tohto dôvodu určite všetkých tretiakov, ako aj mňa, keďže som študentkou tohto ročníka, potešila možnosť zúčastniť sa prednášky a dozvedieť sa niečo o jednej z najlepších a najznámejších škôl v Českej republike, ktorá je k slovenským študentom otvorená.

    • IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže organizuje "Letnú školu participácie mládeže"
     • IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže organizuje "Letnú školu participácie mládeže"

     • 🎯 Cieľom Letnej školy participácie je inšpirovať mladých ľudí, aby vyjadrovali svoje názory, aktívne sa zapájali do riešenia problémov komunity, v ktorej žijú a podieľali sa na rozhodovaní o veciach verejných, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Prostredníctvom neformálnych aktivít rozvíjať ich znalosti, zručnosti a kompetencie, vďaka čomu sa môžu stať súčasťou demokratických procesov, byť integrovaní do spoločnosti a zvlášť potom hrať aktívnu rolu tak v občianskej spoločnosti, ako aj na trhu práce.

    • Ukrajinskí žiaci v našej škole...
     • Ukrajinskí žiaci v našej škole...

     • S príchodom žiakov z Ukrajiny, sme pre nich v marci na našej škole otvorili kurz slovenského jazyka. Na našu školu prišlo 8 žiakov a ku kurzu sa ešte pripojil jeden ukrajinský žiak zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej. Okrem žiakov k nám chodilo aj zopár ich mamičiek. Kurzy prebiehali pod vedením Mgr. Eriky Čahojovej a PaedDr. Kataríny Červencovej, vyučujúcich ruského a slovenského jazyka.

     • ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 1/2022

     • Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len ,,vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zverejňuje zámer prenajať časť svojho dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu.

    • Exkurzia na FRIčke
     • Exkurzia na FRIčke

     • Dňa 25. 5. 2022 sme sa zúčastnili exkurzie na Fakulte riadenia ŽU v Žiline (konkrétne jedna skupina našej triedy 2.B - budúci študenti technického zamerania). Mali sme príležitosť zoznámiť sa s medzinárodným projektom SmartSoc a vyskúšať si prácu študentov v laboratóriu. Na úvod sme boli privítaní a oboznámení s programom dňa. V krátkosti sme sa dozvedeli základné informácie o projekte SmartSoc. Napríklad, ako sa pomocou neho študenti nielen v rámci Žilinskej Univerzity, ale aj univerzít iných európskych krajín, učia spolupráci v tíme a prehlbujú svoje znalosti v technike či podnikaní. Dôraz sa v rámci projektu kladie na požiadavky automatizovanej a inteligentnej spoločnosti. Po krátkom príhovore sme boli zavedení do laboratória, kde sme si vyskúšali činnosť študentov. Pod dohľadom vyučujúcich z fakulty sme zhotovovali inteligentné led svietidlá, ktoré mali možnosť komunikovať cez si

    • Keď disco zachraňuje životy
     • Keď disco zachraňuje životy

     • 14 záujemcov z našej školy úspešne absolvovalo 33-hodinový kurz prvej pomoci.

      V dňoch od 9. do 11. júna 2022 sa 14 záujemcov z nášho gymnázia zúčastnilo 33- hodinového kurzu prvej pomoci, ktorý organizuje a realizuje Slovenský Červený kríž – Územný spolok Žilina. Aj na základe minuloročných pozitívnych ohlasov z radov našich žiakov a kolegov, ktorí majú tento kurz už za sebou, sme neváhali a vyplnili prihlášku.

    • Účelové cvičenia 2022
     • Účelové cvičenia 2022

     • V dňoch 1. a 2. júna 2022 sme realizovali účelové cvičenia pre I. a II. ročník našej školy. Cvičenia boli zamerané na získanie teoretických poznatkov a praktických zručností v oblastiach civilnej ochrany, topografie a poskytovania prvej pomoci. V rámci praktickej časti sme využili aj kooperatívne a zážitkové aktivity. Vďaka Slovenskému Červenému Krížu - Územnému spolku Žilina, ktorý zapožičal figurínu na nácvik, si mohli naši žiaci vyskúšať aj Heimlichov manéver. A vďaka pedagógom školy a dobrovoľníkom z Klubu Červeného Kríža GYMZA ostatné zručnosti z oblasti prvej pomoci, topografie a civilnej ochrany a spoluprácu v kolektíve. V plnení úloh sa najviac darilo:

    • Naše študentky sa zúčastnili vzdelávania THE NEW GENERATIONS OF LEADERS
     • Naše študentky sa zúčastnili vzdelávania THE NEW GENERATIONS OF LEADERS

     • V dňoch 12. až 15.mája sme sa zúčastnili celoslovenského školenia New Generation of Young leaders. Ani sme sa nenazdali, ako tieto štyri dni rýchlo ubehli a aký veľký vplyv na nás mali. Spoznali sme mnoho nových a inšpiratívnych ľudí z celého Slovenska, pochytili sme aj niečo z ich kultúr (napr. naučili sme sa tancovať maďarský čardáš). Nadobudli sme množstvo skúseností, týkajúcich sa komunikácie, práce v tíme, tvorby projektov, kritického myslenia, sebareflexie, získavania a spracovania informácii, zvládania situácií pod tlakom a iných.

    • Spoločne sadíme!
     • Spoločne sadíme!

     • Skupinka žiakov sa spoločne rozhodla podujať na nasadení rastliniek do prostredia átria. Do malej záhradky presadili pálivé aj nepálivé papriky a exotické uhorky.

      Blížia sa letné mesiace a pociťujeme to aj na prostredí okolo nás. Príroda sa prebúdza a neustále rastie, kvitne a ukazuje svoju pravú krásu. Štvorčlenná skupina našich žiakov sa rozhodla túto krásu zasadiť aj u nás v átriu na spestrenie prostredia. Nápad inicioval žiak Jakub Sakala z 2.A, ktorý zároveň poskytol vlastné rastliny na presadzbu.

    • Inklúzia v pohybe
     • Inklúzia v pohybe

     • Dňa 14. 5. 2022 sa konala akcia Inklúzia v pohybe, ktorú uskutočnila nadácia KIA. Hlavným programom bol charitatívny beh pre organizáciu Špeciálne olympiády Slovensko. Dvaja zo žiakov z Gymnázia Hlinská boli na akciu pozvaní ako moderátori.

      V sobotu minulého týždňa boli dvaja z našich žiakov, Paťo a Lucka, moderovať charitatívny beh pre deti zo Špeciálnych olympiád Slovensko, do ktorého sa zapojilo nad 350 bežcov. Okrem dobrovoľníkov sa prišli zapojiť aj športové tímy z klubov zdravotne a mentálne postihnutých športovcov. Na mieste boli rozložené stánky organizácií, ktoré prišli bežcov podporiť. Bola možnosť vyskúšať si viaceré aktivity, ako napríklad handbike, showdown alebo sa nechať očariť zručnosťami šikovného kúzelníka. Na pocity z tejto akcie sme sa spýtali priamo moderátorov.

    • Medové laboratórium
     • Medové laboratórium

     • Keď sa spomenie včela, väčšinou nám napadne asociácia spojená s medom, veď med je sladký, a ešte aj zdravý a liečivý. O tomto výroku sme sa my, žiaci 3.B, navštevujúci predmet Biotechnológie, presvedčili osobne na pôde Ústavu molekulárnej biológie SAV dňa 12. 5. 2022.

      Pán Juraj Majtán a pani Marcela Bučeková nás trpezlivo voviedli do problematiky ich projektu skúmajúceho glukózoxidázu v mede a jej možné následné využitie v liečivých preparátoch z medu. Tematika apiterapie, prírodnej liečby včelími produktami, nie je však jediný okruh ich záujmov. V ústave hodnotia tiež aj kvalitu medu od súkromných chovateľov včiel a oceňujú ich medailami. Porovnávajú ho s najkvalitnejším manukovým medom, pričom tie naše slovenské medy v kvalite za ním v ničom nezaostávajú. Ak chceme však med využiť ako liečbu na rôzne chronické rany, je potrebné samotný med ožarovať a rôznymi procesmi upraviť, č

    • ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV V CELOŠTÁTNOM KOLE SOČ
     • ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV V CELOŠTÁTNOM KOLE SOČ

     • V dňoch 27. - 29. apríla sa na Strednej odbornej škole ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka v Bardejove konal 44. ročník celoštátnej prehliadky prác SOČ. Našej škole sa v posledných rokoch darí postupovať do záverečného kola tejto súťaže a tento rok bola účasť našich žiakov a radosť z ich umiestnenia trojnásobná. Reprezentovali nás Samuel Michel z II.C, Marek Jargaš z III.B a Júlia Caránková s Katkou Kováčovou z III.B a vo veľkej konkurencii žiakov z 272 stredných škôl z celého Slovenska dosiahli výborné umiestnenia:

    • Článok Erasmus, Kos 3. 5. - 8. 5. 2022
     • Článok Erasmus, Kos 3. 5. - 8. 5. 2022

     • Kufre pobalené, s rodinami sme sa rozlúčili, je 5 hodín ráno a my opúšťame Žilinu. Je ešte tma, rozospaté sa vezieme smer letisko Viedeň. Počas dvojhodinového letu máme hlavy plné očakávaní, čaká nás šesťdňové dobrodružstvo na gréckom ostrove Kos. Prestupujeme v Aténach, na ostrove pristávame v podvečerných hodinách. Na študentky už čakajú ich “nové” rodiny. Rýchle zoznámenie, odchádzame z letiska. Deň 0 je deň cesty.

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk